پرورش شترمرغ، پر سودترین فعالیت بخش دامی

 

 

البته فراموش کردن بگن برای چه گروه یا شخصی!