ماجرای معدنی که مجوز محیط زیست ندارد

 

 

محیط زیست کیلویی چند؟! مگه براشون مهمه!