نبود زمین مناسب، مشکل انتقال زندان مشهد

 

 

خوبه باز از مرحله اول گذشتیم، تو مرحله دوم گیر کردیم