مدیر کل زندان‌های خراسان رضوی هزینه مجلس ترحیم مادرش را صرف آزادی هشت زندانی کرد

 

 

خدا این دست مدیران الگوساز رو برکت بده