در شهرهای قرمز تجمع انتخاباتی ممنوع است

 

 

یعنی شهرهای دیگه برگزار کنن تا قرمز بشن؟!