فعالیت برخی آموزشگاههای زبان در شرایط قرمز!

ما که بعد یک سال بالاخره نفهمیدیم کی باید به این نوع تخلفات رسیدگی کنه؟