ناظر فوتبال: تماشاگران مخفیانه آمده بودند
 مثلا از بالای دیوار ؟